KANALISANJE

KANALISANJE

O KANALISANJU I KANALIMA

Bez obzira na koji način ko i šta kanališe, gotovo se uvek kanališe kako bi se dobile određene informacije koje mogu biti za opšte dobro, a neretko i da bi se pojedinci okoristili.

Bitno je da se napraviti razlika između različitih načina i tipova kanalisanja.

Postoje mnogi načini kanalisanja kao što su:

– telepatsko kanalisanje;

– kanalisanje u transu;

– astralno kanalisanje-hibernaciono i

– kanalisanje pomoću određenih magijskih rituala i intrumenata.

Svaki oblik kanalisanja zahteva određene sposobnosti, a pre svega izuzetno aktivnu pinealnu žlezdu koja nam omogućava sagledavanje van trodimenzionalne matrice (3 dimenzija u kojoj trenutno obitavamo)

 Telepatsko kanalisanje

Prvi način kanalisanja je telepatsko kanalisanje koje se sastoji iz tri segmenta kao što su vizuelni, misaoni i slušni segment.

Da bi kanalisane poruke bile nedvosmislene i jasne moraju biti najmanje dva aktivna segmenta od ukupno tri. Ova tri segmenta telepatskog kanalisanja u trodimenzionalnoj percepciji su poznati kao:

Vizuelno – ono je vid sabijanja vremena i prostora u jednu tačku, odnosno mogućnost čitanja vremenskih linija, auričnih polja kao i morfičkih polja.

Misaono – jeste čitanje frekvencije moždanih talasa, to je u trećoj dimenziji poznato kao mogućnost čitanja misli.

Nadsluh – je mogućnost slušnog percepciranja frekvencija. Ovaj segment telepatije je vrlo suptilan i omogućava telepati da putem slušne detekcije frekvencija jasno razazna sa kim je u kontaktu. Za razliku od prva dva segmenta nadsluh nije moguće izmanipulisati jer prosto telepata koji ima razvijen nadsluh registruje frekvenciju bića odnosno entiteta koji stupa sa njim u kontakt. Tako da za razliku od vizuelnog segmeta kada entitet može promeniti oblik i zavarati ljude, svoju ličnu frekvenciju ne može promeniti.

Od onog trenutka kada ljudi razviju sva tri segmeta javlja se mogućnost punog telepatskog kanalisanja u svakom trenutku.

Kanalisanje u transu

Kanalisanje u transu je oblik kanalisanja putem medijuma. Medijum je osoba koja poseduje mogućnost da potisne svoje duhovno JA i ustupi svoje fizičko telo na korišćenje drugom energetskom fragmentu. Takav tip kanalisanja često iscrpljuje i postoji mogućnost oštećenja fizičkog tela kanala ukoliko takav vid kanalisanja traje isuviše dugo.

Astralno kanalisanje

jeste tip kanalisanja koji vam omogućava napuštanje fizičkog tela tokom hibernacije odnosno spavanja. Početni stadijum ovog kanalisanja jeste primanje poruka i sagledavanje budućih događaja. Razvijeniji tip ovog oblika kanalisanja jeste napuštanje fizičkog tela tokom hibernacije te astralno telo svesno ide na putovanja kroz vreme i prostor gde ima mogućnost posmatranja i sagledavanja vremenskih linija.

Kanalisanje pomoću određenih magijskih rituala

je mogućnost da medijum sam sebe ili drugog dovede u stanje kanalisanja kroz izmenu lične frekvencije pomoću određenih drevnih napitaka kao što je Ajahuaska ili kroz određene obrede i rituale dovede sebe ili drugog u stanje da napusti fizičko telo.

U takvom polusvesnom stanju na astralnom nivou prima informacije ili sagledava vreme i prostor.

KANALI

Kada je reč o kanalima. Postoje različiti kanali od kojih su neki prirodno nadareni te su u toku svog života razvili lične psihičke sposobnosti. Opet postoje kanali koji su se inkarnirali na Zemlju sa određenom svrhom i namerom te su im psihičke sposobnosti kanalisanja urođene i koje se aktiviraju kada dođe pravi trenutak.

Vrlo često je slučaj da se kanalisanje na našoj planeti zloupotrebljava zarad lične koristi. Sami kanali često nemaju dovoljno svesno poimanje svoje sposobnosti pa je koriste u različite svrhe kao na primer kako bi drugima čitali lične vremenske linije i na taj način im pomogli da prevaziđu svoja teška iskustva u svojoj inkarnaciji.

Čest slučaj jeste i da pojedini kanali prime informacije od raznih entiteta pa se dešava da određeni entiteti nisu dobronamerni te se prikače na energetsko polje ljudi i na taj način im štete.

KLASIFIKACIJA KANALA

Po klasifikaciji postoje slobodni kanali koji su razvili sposobnost kanalisanja tako što su radili na svom ličnom duhovnom planu. Oni bez određenog cilja i svrhe koriste svoju sposobnost te oni najčešće kanališu entitete i svoje vodiče za ličnu korist.

Što se tiče kanala koji kanališu druge predstavnike različitih zvezdanih civilizacija. Postoji određena klasifikacija kanala kako bi se ti kanali na našoj planeti mogli sinhronizovati, odnosno sprovoditi aktivnosti.

KANALI GALAKTIČKE FEDERACIJE

Kada je reč o kanalima Galaktičke Federacije. Postoji jasna struktura i podela.

Svaki kanal Galaktičke Federacije je pre inkarnacije na našoj planeti bio radnik Galaktičke Federacije koji je pripadao civilizaciji koju sada kanališe. Kako bi se olakšalo sprovođenje aktivnosti Galaktičke Federacije na planeti Zemlji, ona je u najboljem interesu ljudi odlučila da oformi Alijansu na Zemlji i na taj način okupi sve kanale Galaktičke Fedderacije i njima koordinira na Zemlji.

Svaki kanal Alijanse ima svog ličnog mentora iz svoje primarne civilizacije na matičnim brodovima Galaktičke Federacije.

Primarni zadatak kanala Alijanse jeste podizanje svesti i buđenje ljudi, a nakon Objave koordinacija i informisanje ljudi. Sve je to u cilju smanjenja panike i bojazni od predstavnika drugih civilizacija. Ovo jeste primaran cilj, međutim postoje naravno niz drugih ciljeva i aktivnosti Galaktičke Federacije koje sprovodi preko svojih kanala Alijanse na Zemlji.

Kanali Galatičke Federacije su rangirani i oni imaju svoju jasnu strukturu koja se deli na:

– Starešine – to su kanali odnosno par kanala (blizanački plamen) koji koordiniraju određenim aktivnostima koje su im naložene od strane Galaktičke Federacije.

– Učitelji – to su individualni kanali koji svojim kanalisanjem dobijaju određene zadatke i ciljeve koje trebaju sprovesti. Često se koordiniraju sa Starešinama u slučaju kada dođe do toga da im se određeni ciljevi i aktivnosti preklapaju.

Takođe kanali Učitelji sprovođenjem regresa olakšavaju Majstorima pronalaženje ličnog mentora u samoj Galaktičkoj Federaciji.

– Majstori – to su kanali koji osvešćuju svoje sposobnosti i pripadnost. Kanali Majstori se sa koordiniraju sa kanalima Učiteljima koji imaju primarni zadatak da Majstore sprovedu kroz učenje kanalisanja i regres koji će im omogućiti celovito sagledavanje prethodne inkarnacije kao radnika Galaktičke Federacije.

Ovo je osnovna podela kanala Alijanse Galaktičke Federacije.Svaka saradnja i koordinacija kanala gotovo uvek ima za cilj isključivo sprovođenje ciljeva Galaktičke Federacije u interesu najvišeg dobra ljudske civilizacije.