PRELAZAK LJUDSKOG FIZIČKOG TELA IZ TREĆE U ČETVRTU DIMENZIJU

Alijansa Galaktičke Federacije Prelazak ljudskog fizičkog tela iz treće u četvrtu dimenziju

Objavljeno: 01.11.2020.
Izvor: mastermindcontent
Urednik: Goran Krstić

Fizičko telo u trećoj dimenziji je po pravilu ugljovodonične strukture. Ugljovodonični sastav fizičkog tela znatno usporava vibraciju i spušta ličnu frekvenciju na nivo prihvatljiv za svetove treće dimenzije. Fizičko telo ljudskog bića je ugljovodonične strukture stoga kao takvo telo ono znatno ograničava psihofizičke sposobnosti čoveka koji inače ima znatno veći kapacitet u svom DNK, a koji nadmašuje mogućnosti ugljovodoničnog fizičkog tela.

Ugljovodonično telo ljudskog bića ne može da podrži u potpunosti aktivne psihičke i mentalne sposobnosti ljudskog mozga, podložno je entropiji čiji kontinuirani uticaj za posledicu čini da se neka fizička forma vremenom „istroši“ tj. od njenog nastanka počinje da kontinuirano stari sve dok se u potpunosti ne istroši. Stoga je smrt kao pojava sastavni deo trodimenzionalnog realiteta. Ugljovodonična forma ljudskog tela je izuzetno gusta što za posledicu dovodi do toga da je ljudsko biće skoro u potpunosti „odvojeno“ od viših realiteta i dimenzija njegova svest je vrlo skučena i ograničena. Celokupna svest čoveka se oslanja na dostupnost pet čula i 10% kapaciteta mozga.

Ljudi svojim radom na sebi mogu svesno da podignu vibraciju i frekvenciju svog tela i na taj način aktiviraju kodove i zapise i vrše nadogradnju svog DNK koji će im omogućiti da njihova tela budu manje gustine sa većom amplitudom vibracije. Takvi ljudi postepeno gube potrebu da konzumiraju prerađevine koje su izuzetno guste i koje sadrže u sebi nisku frekvenciju i veliku gustinu. Imaju potrebu da izbegavaju velika okupljanja na javnim mestima, smetaju im dim, alkohol, buka i ljudi koji imaju nisku frekvenciju. Drugim rečima njihova tela postaju vrlo osetljiva i senzibilna za spoljašnje nadražaje i frekvencije iz okruženja.

Kristalna forma tela je karakteristična za svetove koji vibriraju u četvrtoj gustini i prebivaju u četvrtoj dimenziji. Kvantni skok na atomskom nivou omogućava da se započne i ubrza tranzicija fizičkog tela prelaskom iz jedne forme u drugu višu formu. To se trenutno dešava planeti Zemlji i ljudskoj civilizaciji.

Visokofrekventni talasi su doneli za sobom potrebne informacije i programe za nadogradnju DNK ljudskog tela. Ljudski DNK je bio izložen izuzetno visokim frekvencijama te je dobio potrebne informacije i programe za njegovu nadogradnju kao i frekvencioni kod koji je aktivirao ugrađene programe u DNK. Nakon izlaganja visokim frekvencijama, ljudsko fizičko telo je započelo tranziciju transformacije prelaska iz ugljovodonične strukture u kristalnu formu tela karakterističnu za četvrtu dimenziju.

KRISTALNA FORMA LJUDSKOG TELA

Kristalna forma tela četvrte dimenzije znatno proširuje mogućnosti i dostupnost mentalnih sposobnosti. Ona je po gustini lakša nego ugljovodonična forma tela, ima znatnu višu amplitudu tako što je vibracija brža, a frekvencija viša.

Kristalna forma tela može da podrži veći priliv Prane odnosno kosmičke energije kroz centralni energetski sistem, što posledično dovodi do manje potrebe za konzumiranjem hrane koja u sebi ima veliku gustinu, odsustva bolesti, smanjenog uticaja entropije na fizičko telo, ćelijskog podmlađivanja, brže regeneracije ćelija i tkiva, smanjivanje telesne težine, izoštravanja čula, bržeg protoka energije, smanjene potrebe za snom kao vida regeneracije tela. Takođe, kristalna forma tela povećava potrebu da telo uzima veće količine čiste i pitke vode koja je po sastavu živa voda.

Pored fizičkih promena i karakterstika svojstvene kristalnom telu, kristalna forma tela takođe omogućava puno veći pristup mentalnim sposobnostima kao što su kanalisanje, komunikacija sa energetskim bićima, telepatija, telekineza, telemetrija, bilokacija, čitanje vremenskih linija itd.

Kristalno telo potpomaže aktivaciju i rad epifize i pinealne žlezde te na taj način omogućava da ljudi mogu vizuelno da konstatuju nečije energetsko polje odnosno auru, morfičko polje, prisutnost entiteta odnosno vodiča i drugih energetskih fragmenata koji se najvećim delom nalaze u četvrtoj dimenziji s obzirom da vibriraju u četvrtoj gustini.

U toku tranzicije i prelaska u kristalnu formu tela, ljudima se postepeno budi pinealna žlezda i epifiza koje su zaslužne za viđanje fenomena, energija, ili entiteta u četvrtoj dimenziji.

Ono što je vrlo važno naglasiti, a to je prilikom ličnog rada na sebi, samorazvoja i podizanja lične frekvencije i Svesti, ljudi kojima je aktivan šesti energetski centar (čakra) odnosno pinealna žlezda, prvo šta vide kroz pinealnu žlezdu jeste njihovo lično energetsko polje i entiteti odnosno njihove vodiče koji su deo njihovog ličnog energetskog polja.

Prilikom prvog kontakta sa vodičima ljudi najčešće takvo iskustvo tumače kao neprijatno i zastrašujuće te u strahu prekidaju dalji kontakt sa svojim ličnim vodičima koji zapravo tu od početka fizičke inkarnacije čoveka.

Vodiči su nešto što će pojedinac prvo susretati prilikom prelaska iz treće u četvrtu dimenziju.

VODIČI KAO DEO LIČNOG ENERGETSKOG POLJA KRISTALNOG TELA ČOVEKA

Vodiči su visokofrekventni entiteti eterične forme koji imaju ličnu svest. Oni vibriraju u višim dimenzijama stoga je njihova percepcija daleko šira u odnosu na našu u fizičkom svetu treće dimenzije. Njihova uloga i važnost u duhovnom buđenju i razvoju čoveka je velika jer daju konkretne smernice u domenu posla, finansija, ishrane, načina života, međuljudskih odnosa itd.

Vodiči kao visokofrekventni entiteti jesu povezani putem Ugovora duše sa čovekom, te se oni manifestuju kroz energetsko polje čoveka, vodiči su na taj način  integrisani sa ličnim energetskim poljem čoveka. Kako su vezani za nas odnosno za naš život i razvoj, kao mi i oni isto sakupljaju iskustva.

Sve što se dešava nama takođe se dešava i njima u smislu razvoja i evolucije kroz doživljaj iskustava. Oni puno uče kroz nas kao i mi preko njih, to je simbioza i Ugovor duše sa izabranim vodičima pre fizičke inkarnacije.

Alijansa Galaktičke Federacije Prelazak ljudskog fizičkog tela iz treće u četvrtu dimenziju

Vodiči tako što akumuliraju sva iskustva kroz fizičku inkarnaciju čoveka, takođe ubrzano evoluiraju na viši nivo Svesti zajedno sa dušom čoveka. Vodiči nisu uvek ljudskog porekla, takođe mogu voditi poreklo različitih civilizacija. Dešava se da duša ukoliko prikupi dovoljno iskustva iz treće dimenzije i na taj način evoluira, u sledećoj inkarnaciji odabere da se kao duša vrati u treću dimenziju u svojstvu vodiča koji pomaže drugoj duši koja se već fizički inkarnirala u treću dimenziju.

Svrha jeste da sad iskusni vodič pomogne duši koja se fizički inkarnirala prođe što lakše životna iskustva koja umeju da budu vrlo izazovna i teška. Najbolje će pomoći onaj vodič koji je evoluirao kroz takva iskustva.

Ljudi mogu imati više vodiča koji su raspoređeni u određene oblasti od značaja za Plan duše kao na primer Životni plan, materijalna egzistencija, prošle inkarnacije, međuljudski odnosi, zdravlje, bezbednost, u slučaju vanrednih i nepredviđenih okolnosti itd. Svaka osoba ima svog glavnog vodiča, a najčešće je u domenu životnog Plana duše.

Izabrani vodiči za čoveka jesu saputnici i podrška u savetovanju i usmeravanju. Međutim, naši vodiči ne donose odluke umesto nas niti umesto nas mogu preduzeti potrebne korake. Naši vodiči su tu da nam u skladu sa našim odlukama otvore odnosno kreiraju prilike kako bi se te odluke manifestovale za naše najviše dobro. Zadatak vodiča jeste da pomognu da se u celosti realizuje utvrđeni Plan duše u smislu manifestovanja svih iskustava koje je duša izabrala prilikom inkarnacije. Kad neko ima otvoren kontakt sa vodičima, oni takođe mogu da se ostvare kroz ulogu zaštitnika jer vide dalju vremensku liniju i razvoj događaja, stoga se uključuju sa upozorenjima da osoba obrati pažnju na nešto ili da bude oprezna dok ne prođe kritičan trenutak.

Vodiči su nama najbliži, rade u svakom trenutku našeg života, znaju svaku tajnu ili informaciju o nama iz razloga jer su deo ličnog morfičkog polja čoveka. Uvek su uz nas kroz sve događaje i iskustva koje mi proživimo.

Usled gustine treće dimenzije i neaktivnosti pinealne žlezde ljudi nemaju aktivan kanal komunikacije sa svojim vodičima, stoga mnogo teže prolaze kroz iskustva za vreme svoje fizičke inkarnacije. Često vodiči šalju poruke i upozorenja na suptilan način, međutim usled prevelike buke u umu osobe poruke ili upozorenja ne stignu.

Kako su naši vodiči u višoj dimenziji, imaju mogućnost da vide vremensku liniju u kojoj se nalazimo i da predvide eventualne događaje, takođe iz te dimenzije naši vodiči utiču na prilike u našem životu tako da nam za naše najviše dobro te prilike budu naklonjene.

Vodiči imaju krucijalnu ulogu u smislu olakšavanja tranzicije čoveka iz treće u četvrtu dimenziju, i u većini slučajeva prvo sa kim se susrećemo prilikom ulaska u četvrtu dimenziju jesu vodiči koji su ujedno i naši saputnici i neizmerna podrška prilikom duhovnog buđenja, samorazvoja i podizanja lične Svesti i frekvencije.

Podizanje lične Svesti i frekvencije se dešava kroz rad na sebi koji podrazumeva specifične tehnike meditacije, tehnike disanja u radu sa Učiteljem.

Pre pada Atlantide, bilo je prirodno i uobičajeno da se komunicira sa svojim vodičima, međutim nakon pada Atlantide, kolektivna Svest ljudske civilizacije je rapidno opala i upala u dubok dualitet treće dimenzije, te samim tim se ugasila komunikacija sa vodičima i oni su pali u zaborav.

Postoje Učitelji koji imaju sposobnost kanalisanja kako svojih tako i drugih vodiča što znatno olakšava ovaj period tranzicije kada nam je komunikacija sa našim vodičima od neizmernog značaja i kada nas usmeravaju kako ići kroz ovaj tranzit.