ZEMALJSKA ORGANIZACIJA ALIJANSA

Objavljeno: 16.12.2021.

Pad Atlantide i nastanak Zemaljske organizacije Alijansa

Alijansa kao organizacija je vrlo drevna. Mnogi misle da je Alijansa kao organizacija nastala pre pet-deset godina, te je identifikuju sa organizacijom Q, društvima kao što su Beli šeširi i Beli zmaj.

Alijansa svoje početke nalazi 11.000 godina pre nove ere odnosno 13.000 godina ako se računa do danas, kada je Atlantida pala.

Kao što je mnogima već poznato do urušavanja Atlantide je došlo usled meteora koji su se izdvojili iz repa komete i probili eterični štit koji se nalazio oko planete Zemlje.

Meteori koji su prošli kroz atmosferu izazvali su kataklizmične događaje kao što su tektonska kretanja, potresi, podizanje nivoa vode, vulkanske aktivnosti, nuklearna zima koja je izazvala ledeno doba i pojavu glečera i polarnih kapa.

Takvi kataklizmični događaji doveli su do urušavanja Atlantide koja se nalazila u Evropi u Balkanskom području.

Tadašnji Atlantiđani su na čelu sa Prvosveštenikom Učiteljem Totom započeli povlačenje na jug preko teritorija današnje Grčke sa ciljem da dođu do teritorija današnjeg Egipta iz razloga jer su se glečeri proširili sve do granice reke današnjeg Dunava, a teritorije današnjeg Egipta su bile uslovne za dalje obitavanje na planeti Zemlji.

U vreme Atlantide postojala su društva odnosno redovi. Društva ili redovi bila su specifična po formi i strukturi tj. postojala su društva inženjera, društva tehnologa, društva orijentisana ka medicini i lečenju, društva diplomata i pregovarača, društva magova, vojna društva koja su imala za cilj obezbeđenje prstenova tadašnje Atlantide itd.

Većina društava odnosno redova su bila unifikovana u smislu toga da su formirana društva činili pripadnici iste civilizacije, npr. društvo inženjera činili su samo Sirijanci, društvo koje je bilo orijentisano ka medicini činili su samo Arkturijanci, društvo diplomata činili su samo Andromeđani ili vojna društva činili su pripadnici Tau Ceti civilizacije itd.

Društva odnosno redovi su imala svoju filozofiju i način funkcionisanja tj. društva su imala cilj da svoje članove proguraju na više pozicije u tadašnjoj hijerahiji Atlantide, jer bi na taj način lobirala i sprovodila svoje interese preko svojih visokorangiranih članova u Velikom ili Malom veću Atlantide.

Kad je došlo do pada Atlantide, sva društva su bila primorana da se povuku na jug gde je klima bila uslovna za dalje prebivanje, samim tim neko je morao da predvodi povlačenje. Društva su se usaglasila da Prvosveštenik Učitelj Tot bude na čelu projekta masovnog povlačenja na jug jer su smatrala da je on kao najviše rangirani Atlantiđanin sa najvišim stepenom lične Svesti podoban da ih vodi.

Neposredno po padu Atlantide došlo je do strahovitog pada kolektivne frekvencije i vibracije planete Zemlje, te su tadašnji Atlantiđani bili ugroženi time da upadnu u dualitet koji je postepeno počeo da se javlja i jača.

Pored toga, Atlantiđani su prilikom povlačenja na jug bili takođe ugroženi od mogućih spoljnih upada i napada niskofrekventnih civilizacija kao što su Reptilska, Drako i Orionska civilizacija. Pomenute niskofrekventne civilizacije su želele da iskoriste pad kolektivne frekvencije, vibracije i Svesti planete Zemlje tako što bi pokušale kolonizaciju planete koja bi učvrstila njihove uticaje i implementaciju njihovih kultura na Zemlji.

Pored toga, pomenute niskofrekventne civilizacije su tada započele projekat dovođenja veštačkog planetoida Meseca koji je imao za svrhu emitovanje talasa niske frekvencije odaslatih sa Saturna, izazivajući dodatno urušavanje kolektivne frekvencije i Svesti planete Zemlje, plimu i oseku kao i izmeštanje Zemljine prirodne ose tako da bude pod uglom, a ne u uspravnom položaju.

Pored toga, kako bi ubrzali izmeštanje Zemljine prirodne ose oni su namenski vršili taktičke nuklearne detonacije na Severnom polu kako bi dodatno izmestili Zemljinu osu, a sve sa ciljem da poremete Zemljin centralni energetski kanal koji je u normalnim uslovima omogućavao nesmetanu komunikaciju sa drugim planetama u sunčevom sistemu kao i sa samim Suncem.

Svrha pomeranja Zemljine prirodne ose jeste prekid komunikacije planete Zemlje sa drugim planetama, što je posledično dodatno oborilo kolektivnu Svest same planete Zemlje.

Tadašnji Atlantiđani odnosno društva shvativši u kakvim su se okolnostima našli, odlučili su da se obrate Galaktičkoj Federaciji kako bi izneli pred Velikim i Malim većem činjenično stanje i situaciju u kojoj su se nalazili.

Uz odobrenje i podršku Velikog i Malog veća G.F, tadašnji Atlantiđani su formirali organizaciju Alijansa.

Agenda Alijanse

U trenutku formiranja Alijanse, tadašnja društva odnosno redovi su se objedinila u zajedničkom cilju, a to je odbrana od napada niskofrekventnih civilizacija.

Kako su se društva objedinila tvoreći novoformiranu organizaciju Alijansa, tako je uspostavljena Agenda Zemaljske organizacije Alijanse.

U samoj Agendi su utvrđeni primarni ciljevi, a to je uspostavljanje zaštite i odbrana od napada niskofrekventnih civilizacija; podizanje kolektivne Svesti i frekvencije planete Zemlje; očuvanje drevnog znanja i tehnologija sa Atlantide; i realizacija projekta obnove nove Atlantide uz pomoć sačuvanog znanja i tehnologija.

Suštinski Agenda se nije menjala sve do pada Starog Egipta i smrti kraljice-faraona Nefertiti koja je ujedno bila hibrid i kanal Alijanse. Po padu Starog Egipta, kolektivna frekvencija i Svest planete Zemlje je dodatno opala, usled toga došlo je do jačanja gustine i dualiteta na planeti Zemlji.

Kako je postalo neizbežno da će Atlantiđani upasti i potpuno u dualitet, uprkos energetskoj mreži koju je uspostavio Učitelj Tot tako što je gradio piramide na mestima gde su bile snažne energetske tačke i gde su se presecali energetski meridijani, Atlantiđani su na čelu sa Prvosveštenikom Učiteljem Totom u velikom broju započeli napuštanje svojih fizičkih tela prekidajući svoje inkarnacije.

Od tog trenutka, planeta Zemlja je prešla iz 4D u 3D, dimenzija u kojoj je dualitet najsnažniji.

Zemaljska organizacija Alijansa se tada privremeno povukla promenivši Agendu tako da je sad u Agendi ostao jedan cilj, a to je podizanje kolektivne frekvencije i Svesti planete Zemlje na viši nivo i priprema infrastrukture kako bi se u narednom periodu omogućile inkarnacije visokofrekventnih duša, a to se desilo u Renesansi kao doba preporoda i evolucije u Svesti ljudske civilizacije.

Malo i veliko Veće Alijanse

Alijansa kao formirana organizacija po uzoru na organizaciju Galaktička Federacija i na Atlantidu, takođe unutar sebe ima sistematizovanu podelu, a to je podela na Malo veće i Veliko veće.

Malo veće Alijanse čine predstavnici drugih civilizacija koji se nalaze u svojim originalnim fizičkim telima i dolaze iz društava odnosno redova o kojima je pisano na početku ove kanalisane objave. Većnici Malog veća nikad nisu napuštali planetu Zemlju čak i kad je Stari Egipat pao. Usled teških okolnosti i situacije na planeti Zemlji, sedište Malog veća se nalazi u Agarti kako bi njegovi većnici mogli da održavaju svoju frekvenciju visokom.

Na čelu Malog veća Alijanse odnosno predsednik jeste nekadašnji Atlantiđanin Prvosveštenik Učitelj Tot Siri koji pripada Plejađanskoj civilizaciji, a koji je do pada Starog Egipta bio prisutan na planeti Zemlji i za sve to vreme je bio na čelu Malog veća Alijanse.

Međutim, po padu Starog Egipta, Učitelj Tot Siri je napustio planetu Zemlju i prvobitno je otišao u zvezdani sistem Plejade, zatim je nakon nekog vremena prešao u Malo veće Galaktičke Federacije koje je zaduženo za galaksiju Mlečni put.

Kako je postao većnik Malog veća Galaktičke Federacije, većnici Malog veća Alijanse na Zemlji su se međusobno usaglasili i podneli molbu Malom veću Galaktičke Federacije da Starešina Tot Siri bude i dalje na čelu njihovog veća Alijanse.

Nakon razmatranja molbe, doneto je odobrenje i Starešina Tot Siri je  pristao da bude i dalje na čelu Malog veća Alijanse odnosno njen predsednik.

Kako Tot Siri ima izuzetno visoku frekvenciju i nalazi se na matičnom brodu Tantos u Malom veću, većnici Malog veća Alijanse moraju biti na visokofrekventnom mestu kako bi bili u stanju da ga kanališu neprekidno.

Stoga, sedište Malog veća Alijanse se nalazi u Agarti, a mesto gde većnici kanališu Starešinu Tota je sačinjeno od kristalnih ploča. Većnici sede u samadi stanju (transcedalno stanje), a u centru kruga se nalazi kristalni stub koji ima namenu da iznese najintenzivniji deo visoke frekvencije koja se spušta prilikom povezivanja većnika sa Starešinom Totom.

Većnici su neprekidno u komunikaciji sa Starešinom Totom koji im šalje potrebne instrukcije i zadatke, a koji oni kao većnici dalje na telepatskom nivou prosleđuju Starešinama Velikog veća Alijanse.

Veliko veće Alijanse je sistematizovano tako što je podeljeno u ogranke koje vode Starešine.

Veliko veće je spoljašnji prsten Malog veća Alijanse i on nema svoje sedište.

Veliko veće je podeljeno na ogranke kao što su naučni, inženjerski, tehnološki, medicinski, vojni, diplomatski, politički i finansijski ogranak.

Na čelu svakog ogranka se nalazi Starešina koji je u neprekidnoj direktnoj telepatskoj komunikaciji sa većnicima Malog veća Alijanse odatle dobija potrebne instrukcije za dalje vođenje ogranka.

Starešine su pripadnici različitih civilizacija koji se nalaze u svojoj originalnoj fizičkoj formi, hibridi koji se fizički inkarnirali na planetu Zemlju i nalaze se u ljudskim formama i drugi kanali odnosno ljudska bića.

Starešine koordiniraju svojim ograncima u skladu sa instrukcijama koje dobijaju iz Malog veća Alijanse,

Spoljašnji prsten oko ogranaka Velikog veća Alijanse, čine razna društva poznata ljudskom društvu kao organizacija Q, društvo Belog zmaja, društvo Zelenog zmaja, Bela kabala, društvo Belih šešira itd.

Pomenuta društva kroz Orionski sistem sprovode sve instrukcije koje dobijaju od Starešina ogranaka Velikog veća Alijanse. Na ovaj način se sprovodi utvrđena Agenda Alijanse koja ima za krajnji cilj podizanje kolektivne frekvencije i Svesti planete Zemlje i ljudske civilizacije, na taj način bi se iznutra urušio Orionski model, te bi omogućio dalje ascendiranje planete Zemlje i ljudske civilizacije prelaskom iz 3D u 4D.

Alijansa danas

Alijansa je kroz svoju celokupnu istoriju imala u više navrata unutrašnju transformaciju i promenu Agende kako bi mogla da se prilagodi Orionskom modelu koji se velikom brzinom menjao i evoluirao u sasvim neočekivanom drugom pravcu usled uticaja ljudskih bića koja imaju individualnu Svest, te su ljudska bića kroz istoriju „unapređivala“ Orionski model koji nije ni približan originalnom Orionskom modelu kakav znaju Orionci.

Alijansa kao organizacija se od svojih početaka  nalazi pod stalnim patronatom Galaktičke Federacije, te se njene aktivnosti kontrolišu od strane predstavnika G.F.

Alijansa je najdrevnija organizacija na planeti Zemlji, postoji više od 13.000 godina i kroz svoju istoriju se konstantno menjala i evoluirala.

Alijansa je formirana tako da bude zatvoreni sistem unutar Orionskog sistema, te je osmišljeno tako da Alijansa iznutra uruši i demontira Orionski sistem koji se duboko implementirao na planeti Zemlji po padu Starog Egipta.

Kroz svoju istoriju Alijansa se ni u jednom trenutku nije ugasila nego se u skladu sa prilikama i okolnostima na planeti, privremeno povlačila pripremajući infrastrukturu koja treba da bude spremna i aktivirana u trenutku kad su okolnosti povoljne. Alijansa se privremeno povukla po padu Starog Egipta, a aktivirala se u potpunosti po dolasku Renesanse, doba preporoda kada su se masovno inkarnirale visokofrekventne duše i hibridi kao što su npr. Leonardo Da Vinči, Petar Veliki, Raspućin i mnogi drugi.

Alijansa je u tom trenutku imala spremnu infrastrukturu kako bi dočekala visokofrekventne hibride koji su imali zadatak da donesu revoluciju i promene u nauci, medicini, inženjeringu kao najvećim odskočnim daskama za podizanje kolektivne frekvencije i Svesti planete Zemlje i ljudske civilizacije.

Alijansa je bila vrlo blizu ostvarenja svog prvobitnog cilja, a to je kvantni skok u Svesti ljudske civilizacije i planete Zemlje nakon završetka I svetskog rata, tada je u kolektivnom polju čovečanstva preovladao dominantni obrazac da čovečanstvo ne dozvoli sebi takvo razaranje koje je doneo I svetski rat, te da žive u miru i slozi.

Međutim, niskofrekventni hibridi koji dolaze od niskofrekventnih civilizacija kao što su Reptilska, Drako i Orionska su iskomplikovali tako što su započeli II svetski rat koji je imao za epilog nuklearna razaranja u japanskim gradovima Hirošima i Nagasaki i snažan pad kolektivne Svesti i frekvencije planete Zemlje.

Danas, Alijansa nakon 13.000 godina je uspela ono što je zacrtala u svojoj Agendi, a to je urušavanje Orionskog modela i kvantni skok u Svesti i kolektivnoj frekvenciji planete Zemlje koja se sada velikom brzinom podiže na sve viši nivo ubrzavajući svoju tranziciju prelazeći iz 3D u 4D, te na taj način prirodno pritiska ljudska bića da se probude kako bi podizala svoju frekvenciju prateći njenu frekvenciju koja sada nezaustavljivo raste.

Pročitaj više